Välkommen till Ölands Ornitologiska Förening

Kitten Ahlin skrev onsdag 22 feb 17, kl 18:43:

 

Kroppkakeracet 2017

Den 11 februari ställde 8 tappra lag upp i det nu traditionella kroppkakeracet. Reglerna är sådana att observationer kan ske från midnatt till kl 17 och lagen startar och avslutar på valfri plats. Vädret var inte på den bästa sidan. Hela dagen låg en hård vind och gjorde speciellt stränderna ogästvänliga.

Vid kl 19 samlades lagen på Stenhusa krog för gemensam kroppkakemåltid. Några få är ännu inte adapterade till Ölandskulturen och valde istället smörgåstårta.

Under måltiden skedde artgenomgången. Trots det bistra vädret samlade lagen gemensamt in imponerande 97 arter. Mest imponerande av dessa arter var den rördrom som Lag Alpestris stötte i vassen vid Färjestadens dämme. Ytterligare ett par lag var på plats och lyckades få in denna för Öland vid alla årstider sällsynta fågel.

Segrande lag blev återigen Lag Artdeckarna (Berra Breife, Olle Edlund, Peter Kuiper och Leif Dahlgren) som uppnådde 80 arter.

 

Resultat

  1. Artdeckarna 80 arter
  2. Alpestris 73
  3. Diggers Rouge One 73
  4. Nålar 73
  5. Buss på 71
  6. Borta med vinden 63
  7. MALarna 55
  8. Gladorna 55

Inbördes ordning mellan lagen med samma antal arter bestämdes av körsträckan där kortast körväg premierades.

Innan artgenomgången påbörjades deklamerades att regeln om att segraren arrangerar nästa års race gäller men att om samma lag vinner på nytt är nästa lag kommande arrangörer. Detta ledde till att Lag Alpestris arrangerar 2018 års kroppkakerace. 


Kitten Ahlin skrev lördag 18 feb 17, kl 19:25:

 

Världsarvets påverkan vindkraftsbeslutet är försumbar

 

Efter beskedet att vindkraftverken vid Cementas anläggning södra Öland inte får uppföras har många starka känslor dryftats i olika media. BirdLife Sverige och dess regionalförening Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) önskar se en mer saklig diskussion och vill därför framhålla en del faktauppgifter som antingen saknats helt eller i vart fall inte framkommit tillräckligt.

Mark- och miljödomstolen (MMD) framför som sina två mest konkreta argument att området för de planerade verken är viktiga för häckande ängshök och höksångare, två arter som BirdLife Sverige och ÖOF framhävt i sina skrivelser. Men det är inte vår argumentering som ligger till grund för beslutet, utan den EU-lagstiftning som benämns Fågeldirektivet och som implementeras i svensk lag genom Artskyddsförordningen. Enligt denna får hotade arter inte påverkas i negativ riktning och för att skydda dessa arter (och deras livsmiljöer) utses Natura 2000-områden. Mot bakgrund av ängshökens och höksångarens hotstatus samt att de utgör viktiga incitament för Natura 2000-området Stora Alvaret, kan mark- och miljödomstolen egentligen inte komma till någon annan slutsats än att den aktuella platsen inte är lämplig för vindkraftsetablering.

Vad gäller landskapsbilden finns inte lika tydliga lagar och regler, vilket inte är så konstigt med tanke hur olika den uppfattas människor emellan. MMD nöjer sig därför med att påpeka att påverkan landskapsbilden förstärker intrycket av det intrång som vindkraftverken skulle utgöra. Med domstolens egna ord: ”Det är oklart om påverkan landskapsbilden sett från Alvaret, med dess utpekande som Unesco-världsarv och riksintresse för naturvård, samt för kulturmiljövård (östra sidan av Alvaret) blir av sådan omfattning att det ensamt skulle kunna utgöra skäl för avslag.”

I debatten har bisatsen där världsarv nämns fått orimlig uppmärksamhet. Det hade därför varit bättre om den utelämnats, för världsarvet Södra Ölands odlingslandskap har egentligen ingen betydelse för utgången. När världsarvet i förlängningen beskylls för att ”lägga en död hand” över södra Öland blir resonemanget förvridet. Beslutet handlar enbart om byggnation av de fem vindkraftverken. Andra former av ”utveckling” påverkas inte alls.

 

Det har tydligen gått så långt att det pratas om aktionsgrupper för att upphäva världsarvsstatusen. Man bör vara medveten om att varken de boende i världsarvet eller Sveriges riksdag kan fatta ett sådant beslut. Det görs nämligen av en kommitté (med representanter från 21 länder) inom Unesco[1] och för att världsarvsstatus ska upphävas krävs i princip att de natur- eller kulturvärden som legat till grund för utnämningen gått förlorade. Exempel skulle kunna vara extrem miljöförstöring eller totalförstörelse av kulturmonument, men något sådant är knappast aktuellt Öland. Vårt gemensamma världsarv är något vi bör vara stolta över och utvecklingen södra Öland skulle definitivt gynnas om det kunde lyftas fram ännu mer än vad som görs idag!

Andra röster har menat att beslutet om vindkraftverken hotar Cementas existens. Detta dementeras emellertid av Cementa som i ett pressmeddelande (9 jan) klargör att produktionen går för fullt och kommer att fortsätta.

Fåglarna och miljöerna södra Öland är beroende av aktivt jordbruk och betande djur. BirdLife Sverige och ÖOF stöder således ett levande och väl fungerande odlingslandskap. Vi ser vidare Cementa som en viktig arbetsgivare södra Öland och hyser stor respekt för deras strävan att minimera sin miljöpåverkan. Vi är inte negativa till vindkraft som energikälla, men motsätter oss när verken placeras sådana platser där särskilt viktiga natur- och fågelvärden allvarligt skadas. Vår syn de fem vindkraftverken skiljer sig från Cementas, men vi har under hela processen haft en öppen och saklig diskussion med dem. Denna har bl.a. lett fram till att vi förra veckan skickade in en gemensam ansökan om att restaurera en våtmark Alvaret (öster om kalkbrottet).

 

 

Daniel Bengtsson, fågelskyddssekreterare, BirdLife Sverige

Hans Ackered, ordförande, ÖOF

 

1. Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

                                                                 


 


God fortsättning på ett nytt gott fågelår!

Andreas Jilkén skrev onsdag 11 jan 17, kl 10:32:

Fågelåret 2017 är redan i full gång! Ta gärna en till  ÖOF:s planerade aktiviteter

här ovan under "Program 2017".

 

För er som tycker att den utlovade nya websidan är påfallande lik den gamlakan vi rapportera att arbetet fortgår och en lansering kommer fort det är möjligt!

 

Vi ses i ute markerna!


Bilder efterlyses till ny websida

Andreas Jilkén skrev fredag 2 dec 16, kl 11:04:

Vi jobbar just nu en uppdatering av websidan. Det blir ny utformning och ett modernare, mer lättarbetat system.

 

Därför efterlyser vi nu bilder att använda till utformningen. Vi efterfrågar främst fågebilder, både Ölandstypiska och rariteter, men även bilder Öländska miljöer.

Det kommer inte utgå någon ersättning för bilderna men givetvis kommer fotografens namn att alltid visas i samband med bilderna

 

Maila bilderna till:

oof.websida@gmail.com 

och glöm inte att notera fotograf, art och plats.

Bilderna får gärna vara högupplösta.

 

Målsättningen är att släppa den nya sidan till årsskiftet


Kitten Ahlin skrev lördag 22 okt 16, kl 17:55:

 

     Höstens invasion av östliga rariteter

 

Oktober 2016 kommer att till den ornitologiska historien som den månad ön formligen invaderades av sällsynta fågelgäster från Sibirien och angränsande regioner. Väderläget med högtryck över Ryssland och envisa nordostliga till ostliga vindar i veckor i sträck bäddade för ett intressant läge.
Och fåglarna kom, med start i slutet av vecka 41, men tyvärr lite för sent för många av de skådare som kommit till ön redan helgen innan.

Oktober blev också de östliga tättingarnas månad, inga andra artgrupper visade sig.
För de flesta blev höjdpunkterna Ölands första azurmes, tredje nordsångare och femte isabellastenskvätta samt inte minst de många sibiriska järnsparvarna

 

Tajgablåstjärt
En ung tajgablåstjärt visade välvilligt upp sig vid träskofabriken i Grönhögen 12-15 oktober och en annan dök upp 22.10 vid Råbäcksdungen i Gräsgård.
Innan dess finns två septemberfynd och ett aprilfynd av tajgablåstjärt i år Öland.

 

Sibirisk järnsparv
Sibiriska järnsparven måste vara årets fågelart Öland och detta med råge. När detta skrivs har minst 16 olika fåglar setts från Ottenby i söder till Enerum i norr. Betänk att fram till i år har det bara setts fyra sibiriska järnsparvar någonsin ön och den senaste för länge sedan som år 1987.
De flesta har hittats i kustnära lägen och påfallande ofta längs Ölands västra kust.

 

Ökenstenskvätta
Tre ökenstenskvättor har hittills setts, en vid Segerstad, en vid Byxelkrok samt en vid Haget, Böda.

 

Isabellastenskvätta
Ölands femte isabellastenskvätta hittades 17.10 vid eftersök av den ökenstenskvätta som setts i trakten dagen innan. Den var i skrivande stund kvar strax öster om gravfältet söder om Segerstad. Till en början rådde viss diskussion om arttillhörigheten men med hjälp av dagens högkvalitativa kameror kunde rätt arttillhörighet ”spikas”.

 

Vitgumpad buskskvätta
En ungfågel var mycket stationär vid en åkerkant vid Skärlöv 9-14.10.

 

Ökensångare
Med tanke alla extremt sällsynta fåglar som sågs Öland under vecka 41 och med tanke det gynnsamma väderläget var det bäddat för Ölands nionde ökensångare. Efterlängtad var den eftersom ingen setts ön sedan 2002.
Till slut grävde Daniel Steen fram en ökensångare vid Långgrundsudden i Högby 17.10. När detta skrivs, 22.10, är den fortfarande kvar och vid liv.

 

Nordsångare
Ölands tredje nordsångare upptäcktes i Risinge 19.10 och stannade i tre dagar. Fågeln höll till i mållor och andra växter ruderatmark och sällskapade med ett flertal svarta rödstjärtar.

 

Kungsfågelsångare
Hittills har ca 14 olika kungsfågelsångare setts ön sedan den första 9.10. Även om 14 kan tyckas vara ett stort antal, kan arten vissa år visa sig med många fler individer. Med tanke många andra östliga rariteter är det lite förvånande att inte fler hittat hit i år.

 

Tajgasångare
De senaste tre åren har nästan 300 tajgasångare hittats höstetid Öland. Även nu i år kommer vi nog att komma upp i närmare hundratalet individer. De flesta sågs i slutet av september och nu i oktober har ett tiotal setts.

 

Bergstajgasångare
Hittills har en bergstajgasångare setts, vid Gårdby hamn 18.10. Fler fynd kan nog komma av denna senhöstart.

 

Videsångare
En individ av denna skulkande art hittades vid Segerstads malm 10.10.

 

Brunsångare
Förutom två fynd i september har ytterligare två fåglar rapporterats från Ottenby och Segerstads strand.

 

”Östlig” gransångare.
Många bleka gransångarindivider har setts i år, individer som visar karaktärer av den östliga rasen ”tristis”. Detta är inte underligt de delar utbredningsområde med många av de andra östliga fåglarna ön nu i oktober.

 

Azurmes
Den azurmes som hittades i Grönhögen 13.10 av Christer Fritzell måste betecknas som en av de större sensationerna i modern öländsk ornitologi. Jag tror inte någon hade tippat att denna högoddsare skulle göra sitt tredje Sverigebesök vår ö.
Många skådare som hade tänkt tillbringa vecka 41 någon annanstans än Öland, ändrade snabbt sina planer och hastade hit. Fågeln stannade i tre dagar och försvann tyvärr alltför fort för mångas smak vid middagstid lördagen 15.10.

 

Dvärgsparv
Dvärgsparven har verkligen ”slagit till” i år med minst åtta individer från 9.10 och framåt och har redan nu överträffat alla årsrekord.

 

Utöver de arter som redovisas i denna artlista sågs rödstjärtar, både vanliga och svarta, och ärtsångare med utseende som indikerar att de kommer långt österifrån, liksom också ytterst sena lövsångare.

 Till sist en reflektion över vilka östliga arter som också ”borde” ha tagit chansen att dyka upp. Inga östliga lärkor, törnskator eller trastar har hittats. Hittills är väl bäst att säga.

RrkÖl avser att återkomma i mer detalj i ett senare nummer av Calidris.

 

För Ölands rapportkommitté.
Anders Waldenström

 


Senaste nyheter:

170222:
170218:
God fortsättning på ett nytt gott fågelår!
170111: God fortsättning på ...
Bilder efterlyses till ny websida
161202: Bilder efterlyses ti...
161022:
>> Äldre nyheter

Logga in här för att lägga upp bilder
>> Till bildarkiven
 

 

Anmäl dig till nyhetsbrev

 

ÖOF på Facebook

 

 

 

ÖOF på Twitter

 


ÖOF, c/o Klas Göran Gidlöv, Albrunna 113, 38663 Degerhamn Administrera © 2009 johdah.se