Projekt tornuggla Öland

Syftet med Projekt tornuggla Öland är att hjälpa och värna denna akut hotade art genom bland annat information till allmänhet, kontakt med lantbrukare, inventeringar och holkuppsättning lämpliga gårdar. Uppstarten av projektet var i december 2006- det första i sitt slag någonsin Öland. Projektet leds av Tobias Berger, Kalmar, och Svante Martinsson, Lund, och från och med 2009 ingår även Markus Tallroth, Kalmar, i projektgruppen.
I Danmark har Projekt Slørugles holkprojekt haft oanat positiva effekter och arten har ökat explosionsartat med från runt 20 par för cirka 15 år sedan till 473 par idag(2008)! Under 2007 har också "Tornugglegruppen" startats i Skåne som arbetar med att hjälpa tornugglorna där. För mer information kring detta projekt se Tornuggla.se

Status i landet: Tornugglan är en av landets mest sällsynta häckfåglar och grund av att den är nattaktiv och i regel uppehåller sig i byggnader som lador och kyrktorn dagtid är den svårinventerad, vilket gör den svenska populationen svårskattad. Gissningsvis uppehåller sig regelbundet enstaka tornugglor i åtminstone Halland, Skåne och Öland och Gotland. För hundra år sedan häckade som exempel tornugglor i över femtio skånska kyrktorn men när dessa stängdes igen var detta också ett tufft slag för ugglorna. Modernisering av jordbruk, användning av pesticider och utbyggnaden av vägnätet är andra faktorer som påverkat arten negativt. Under 2000-talet har arten häckat i lador i såväl Skåne som Gotland, det sistnämnda landskapet är i dagsläget artens kärntillhåll i landet med cirka 10 kända fåglar 2008. Den finns i södra Sverige vid den absoluta nordgränsen av sin utbredning och återfinns i det gamla mosaikartade kultur- och jordbrukslandskapet med åkrar, hagar, våtmarker och trådridåer. Den häckar i Sverige uteslutande i byggnader, framförallt djurhållande ladugårdar. Otäta ladugårdsbyggnader där ugglorna kan jaga inomhus är avgörande för om tornugglan skall överleva en kall och snörik vinter, den har svårigheter att lagra fett. I exempelvis England förekommer tornugglan relativt allmänt och här byggs till och med lador med färdiga öppningar för tornugglan. Detta är en gammal tradition som grundar sig i ugglans roll som nyttofågel gården den håller ladan ren gnagare ett effektivt sätt, ett billigt och sätt för lantbrukaren att spara mycket pengar.

I rapportstatistiken fanns till och med 2006 endast tio publicerade fynd från Öland, av dessa hade sex observerats i ladugårdsbyggnader. Under projektets arbete 2007-2009 har vi fått kännedom om ytterligare fynd vilket gör att antalet tornugglor till och med 2008 hamnar totalt hela tjugotvå individer (varav åtta döda)! Bland dessa inkluderas bland annat en tornuggla som besökte en gård mellersta Öland i slutet av 2006 liksom individen vid Ottenby hösten 2008. I övrigt hänvisar vi till artikeln "Tornugglans (Tyto alba) uppträdande Öland" i Calidris 1/2009. Inom kort kommer även en projektrapport för de tre första åren att presenteras i Calidris.


Om Ni har ugglor i Er lada eller andra uppgifter som Ni tror kan vara av intresse, vänligen kontakta projektet via nedanstående adresser. Vi är även intresserade av äldre uppgifter och ej säkerställda observationer.

En grundläggande princip under detta projekt är att värna om såväl fåglarnas som markägarnas bästa och minimera eventuella störningar. En person som har uppgifter om tornugglor Öland kan med förtroende vända sig till oss och full sekretess råder både gällande uppgifter och uppgiftslämnare.

 

 Vill Ni en holk uppsatt i Er lada?- Kontakta oss för vidare information!

 

Artiklar om och från projektet kan du hitta här och bilder från projektet kan du hitta här!

 

Projektet har sponsrats ekonomiskt av ÖOF, Alvins fond samt Ölands miljöfond.

Anderssons trä i Mörbylånga liksom Jonssons trä i Borgholm har sponsrat oss med holkmaterial.

Mattias och Oscar Ekstrand, Hans Ek, Peter Johansson och Ölandslego har i sin tur hjälpt till att bygga en stor andel av holkarna.


Projektansvariga:

Tobias Berger
Smålandsgatan 2C
39233 Kalmar
Tel mob: 0730726767
Email: tobias.berger@lnu.se

Svante Martinsson
Norra Kvinneby 119
38062 Mörbylånga
Tel: 0485 44076
Tel mob: 070-5543379
Email:svante880@gmail.com

Senaste nyheter:


Logga in här för att lägga upp bilder
>> Till bildarkiven
 

 

Anmäl dig till nyhetsbrev

 

ÖOF på Facebook

 

 

 

ÖOF på Twitter

 


ÖOF, c/o Klas Göran Gidlöv, Albrunna 113, 38663 Degerhamn Administrera © 2009 johdah.se