Välkommen till Ölands Ornitologiska Förening

Kitten Ahlin skrev fredag 28 april 17, kl 13:53:

 

Fågeltornskampen och fågelskådningens dag 6-7 maj 2017.
 
Den 6:e maj mellan 05:00-13:00 genomförs Fågeltornskampen runt omkring i Sverige, Finland och Danmark. Hittills på Öland är bara Södra lundtornet anmält. Välj ett fågeltorn och anmäl dig via länken nedan eller kom förbi Södra lundtornet en kortare stund och hjälp till att fylla artlistan. Resultaten jämförs i en "landskamp".
 
Den 7:e maj är det fågelskådningens dag. Vi har tyvärr inte fått till någon specifik guidning, utan hänvisar helt enkelt till att uppmärksamma denna dag genom att själv ge dig ut och njuta av det rika fågellivet. Rapportera sedan in det du sett till Artportalen och håll utkik vad som mer rapporterats av andra.
 
http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/fagelskadningens-dag-med-fageltornskampen/

Kitten Ahlin skrev måndag 3 april 17, kl 17:48:

 

Larm av ängshök/stäpphök, kungsörn och härfågel på Öland 2017.

 

Likt föregående år ber vi att ni INTE larmar kungsörn, ängs- och stäpphök samt härfågel på BirdAlarm, från och med nu och fram till 15 augusti.
Detta gäller hela Öland utom Ottenbyområdet (söder om Karl X mur).

 

Skälet är att inte dra uppmärksamhet, och därmed uppenbar risk för störning, till möjliga häcklokaler. Kungsörn häckar vissa år med något enstaka par, härfågel gör ibland häckförsök och ängshöksstammen är hotat låg. Stäpphök kan även dyka upp i ängshöksrevir.
 

Notera att detta i första hand gäller BirdAlarm, men vi tycker att samma försiktighet ska gälla även på Facebook, WhatsUp och andra liknande skådargrupper.

För att få viktig, fortsatt kunskap om dessa hotade arter är det mycket viktigt att ni i stället rapporterar fynden på Artportalen, där uppgifterna blir sekretesskyddade. De uppgifter som bland annat kom in till Artportalen om ängshökshäckningar i jordbruksmark under fjolåret 2016, gjorde att flera lokaler snabbt fick såväl skydd som bevakning.

 

Vi hoppas på full förståelse för detta!

 

Club300
Ölands Ornitologiska Förening

Regionala rapportkommittén för Öland (Rrk)

Ottenby fågelstation

 

 

 


Kitten Ahlin skrev söndag 2 april 17, kl 18:58:

Sista torsdagen i mars var det inte bara rödhakens spröda toner, bofinkens smattrande sång, inte heller storspovens och enkelbeckasinens spelflyktsläten, som ljöd i Södra Lunden, Ottenby. Då ekade även hammarslag, eftersom Bosse, Leif, Konny,
Göran A, Jan, Mats och Eva, sju fågelskådare,
hjälpte ÖOF med att sätta upp 22 småfågelholkar.
 
ÖOF har, sedan länge planerat detta holkprojekt, för att bidra till fågelskyddet.
Tillstånd från berörda myndigheter har inhämtats och 20 holkar har också satts upp i Albrunna lund, men då med hjälp av frivilliga från byn.
 

Text: Eva Blanch


Kitten Ahlin skrev onsdag 22 feb 17, kl 18:43:

 

Kroppkakeracet 2017

Den 11 februari ställde 8 tappra lag upp i det nu traditionella kroppkakeracet. Reglerna är sådana att observationer kan ske från midnatt till kl 17 och lagen startar och avslutar på valfri plats. Vädret var inte på den bästa sidan. Hela dagen låg en hård vind och gjorde speciellt stränderna ogästvänliga.

Vid kl 19 samlades lagen på Stenhusa krog för gemensam kroppkakemåltid. Några få är ännu inte adapterade till Ölandskulturen och valde istället smörgåstårta.

Under måltiden skedde artgenomgången. Trots det bistra vädret samlade lagen gemensamt in imponerande 97 arter. Mest imponerande av dessa arter var den rördrom som Lag Alpestris stötte i vassen vid Färjestadens dämme. Ytterligare ett par lag var på plats och lyckades få in denna för Öland vid alla årstider sällsynta fågel.

Segrande lag blev återigen Lag Artdeckarna (Berra Breife, Olle Edlund, Peter Kuiper och Leif Dahlgren) som uppnådde 80 arter.

 

Resultat

  1. Artdeckarna 80 arter
  2. Alpestris 73
  3. Diggers Rouge One 73
  4. Nålar 73
  5. Buss på 71
  6. Borta med vinden 63
  7. MALarna 55
  8. Gladorna 55

Inbördes ordning mellan lagen med samma antal arter bestämdes av körsträckan där kortast körväg premierades.

Innan artgenomgången påbörjades deklamerades att regeln om att segraren arrangerar nästa års race gäller men att om samma lag vinner på nytt är nästa lag kommande arrangörer. Detta ledde till att Lag Alpestris arrangerar 2018 års kroppkakerace. 


Kitten Ahlin skrev lördag 18 feb 17, kl 19:25:

 

Världsarvets påverkan vindkraftsbeslutet är försumbar

 

Efter beskedet att vindkraftverken vid Cementas anläggning södra Öland inte får uppföras har många starka känslor dryftats i olika media. BirdLife Sverige och dess regionalförening Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) önskar se en mer saklig diskussion och vill därför framhålla en del faktauppgifter som antingen saknats helt eller i vart fall inte framkommit tillräckligt.

Mark- och miljödomstolen (MMD) framför som sina två mest konkreta argument att området för de planerade verken är viktiga för häckande ängshök och höksångare, två arter som BirdLife Sverige och ÖOF framhävt i sina skrivelser. Men det är inte vår argumentering som ligger till grund för beslutet, utan den EU-lagstiftning som benämns Fågeldirektivet och som implementeras i svensk lag genom Artskyddsförordningen. Enligt denna får hotade arter inte påverkas i negativ riktning och för att skydda dessa arter (och deras livsmiljöer) utses Natura 2000-områden. Mot bakgrund av ängshökens och höksångarens hotstatus samt att de utgör viktiga incitament för Natura 2000-området Stora Alvaret, kan mark- och miljödomstolen egentligen inte komma till någon annan slutsats än att den aktuella platsen inte är lämplig för vindkraftsetablering.

Vad gäller landskapsbilden finns inte lika tydliga lagar och regler, vilket inte är så konstigt med tanke hur olika den uppfattas människor emellan. MMD nöjer sig därför med att påpeka att påverkan landskapsbilden förstärker intrycket av det intrång som vindkraftverken skulle utgöra. Med domstolens egna ord: ”Det är oklart om påverkan landskapsbilden sett från Alvaret, med dess utpekande som Unesco-världsarv och riksintresse för naturvård, samt för kulturmiljövård (östra sidan av Alvaret) blir av sådan omfattning att det ensamt skulle kunna utgöra skäl för avslag.”

I debatten har bisatsen där världsarv nämns fått orimlig uppmärksamhet. Det hade därför varit bättre om den utelämnats, för världsarvet Södra Ölands odlingslandskap har egentligen ingen betydelse för utgången. När världsarvet i förlängningen beskylls för att ”lägga en död hand” över södra Öland blir resonemanget förvridet. Beslutet handlar enbart om byggnation av de fem vindkraftverken. Andra former av ”utveckling” påverkas inte alls.

 

Det har tydligen gått så långt att det pratas om aktionsgrupper för att upphäva världsarvsstatusen. Man bör vara medveten om att varken de boende i världsarvet eller Sveriges riksdag kan fatta ett sådant beslut. Det görs nämligen av en kommitté (med representanter från 21 länder) inom Unesco[1] och för att världsarvsstatus ska upphävas krävs i princip att de natur- eller kulturvärden som legat till grund för utnämningen gått förlorade. Exempel skulle kunna vara extrem miljöförstöring eller totalförstörelse av kulturmonument, men något sådant är knappast aktuellt Öland. Vårt gemensamma världsarv är något vi bör vara stolta över och utvecklingen södra Öland skulle definitivt gynnas om det kunde lyftas fram ännu mer än vad som görs idag!

Andra röster har menat att beslutet om vindkraftverken hotar Cementas existens. Detta dementeras emellertid av Cementa som i ett pressmeddelande (9 jan) klargör att produktionen går för fullt och kommer att fortsätta.

Fåglarna och miljöerna södra Öland är beroende av aktivt jordbruk och betande djur. BirdLife Sverige och ÖOF stöder således ett levande och väl fungerande odlingslandskap. Vi ser vidare Cementa som en viktig arbetsgivare södra Öland och hyser stor respekt för deras strävan att minimera sin miljöpåverkan. Vi är inte negativa till vindkraft som energikälla, men motsätter oss när verken placeras sådana platser där särskilt viktiga natur- och fågelvärden allvarligt skadas. Vår syn de fem vindkraftverken skiljer sig från Cementas, men vi har under hela processen haft en öppen och saklig diskussion med dem. Denna har bl.a. lett fram till att vi förra veckan skickade in en gemensam ansökan om att restaurera en våtmark Alvaret (öster om kalkbrottet).

 

 

Daniel Bengtsson, fågelskyddssekreterare, BirdLife Sverige

Hans Ackered, ordförande, ÖOF

 

1. Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

                                                                 


 


Senaste nyheter:


Logga in här för att lägga upp bilder
>> Till bildarkiven
 

 

Anmäl dig till nyhetsbrev

 

ÖOF på Facebook

 

 

 

ÖOF på Twitter

 


ÖOF, c/o Klas Göran Gidlöv, Albrunna 113, 38663 Degerhamn Administrera © 2009 johdah.se